Wednesday, December 22, 2010

पुन:श्च सुलेखन..!!

स्केचबुक मधली मला काही आवडलेली अक्षरं... ही ठराविक अक्षरं लिहायला फार मजा येते.. मुख्यतः यात लय खूप सुंदर असते.. त्यामुळे माझ्या स्केचबुक मध्ये सर्वात जास्त अ आणि स ही अक्षरं असतात..
मनातून जे भाव दाटले ते इथे स्केचबुकी उमटले...

  1. अ.. (created nov. 10)


  2. अ.. (created nov. 10)


  3. स.. (created nov. 10)

Tuesday, December 21, 2010

Sketches

These sketches r dun by me..

वर्गात असंच स्केचिंग करत होतो तेव्हा ही रेखाटनं काढली आहेत...
  1. Sleeping.. (Created Sep. 10)


  2. Sleeping.. (Created Sep. 10)


  3. Pritesh (Created Sep. 10)


  4. girl.. (Created Sep. 10)
    I realli liked her hand's drawing